Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Inteligentny Rozwój (PO IR)

to Program Operacyjny w ramach perspektywy finansowej Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. PO IR to drugi pod względem budżetu program w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dofinansowuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone głownie przez przedsiębiorców. PO IR oferuje także wsparcie dla działań ukierunkowanych m.in. na ochronę własności przemysłowej, usługi doradcze dla MŚP, świadczone przez jednostki naukowe czy też rozwój eksportu poprzez promocję polskich marek produktowych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zapewnia lepsze dostosowanie podaży sektora B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony ma na celu pobudzenie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W ramach programu wspierane jest prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmuje także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania.