Dotacje dla MŚP

Fundusze UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020 oferują szereg możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podobnie jak w poprzednim okresie dototowania ze środków UE 20, wsparcie finansowe będzie dostępne w programach regionalnych (RPO) albo w programach krajowych (np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).
Wsparcie w obszarze innowacyjności skierowane będzie na następujące typy projektów:
  • projekty B+R,
  • budowa/rozbudowa Centrów B+R,
  • inwestycje (wdrożenie innowacji).
Rodzaj prac B+R/wielkość przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo mikro- i małe Przedsiębiorstwo średnie
Badania przemysłowe 70% 60%
Prace rozwojwe 45% 35%

Projekty B+R

Projekty B+R to projekty dotyczące opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług czy technologii. Pomysły tego typu, w zależności od wymogów danego programu wsparcia, mogą być realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji projektu (m.in. koszty wynagrodzeń zespołu badawczego, koszty zużytych materiałów, odczynników, mediów, amortyzacji sprzętu, koszty zleconych usług badawczych, koszty zakupu części składowych prototypu). Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac B+R:

Projekty badawczo-rozwojowe, aby uzyskać dofinansowanie, muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje - KIS (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z PO IR) lub Regionalną Inteligentną Specjalizacją RIS (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego).

Budowa / rozbudowa CBR

Wsparciem objęte mogą być projekty związane z tworzeniem lub rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw służącej prowadzeniu prac B+R. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji (m.in. wydatki na zakup gruntu, prace budowlane, zakup aparatury badawczej oraz oprogramowania). Niektóre programy przewidują też możliwość wsparcia na część „operacyjną” działalności B+R (dofinansowanie na zasadach takich jak dla projektów B+R).

Wysokość dofinansowania wydatków inwestycyjnych zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa (patrz: Mapa pomocy regionalnej).

Inwestycje (wdrożenie innowacji)

Wsparciem objęte mogą być projekty inwestycyjne (budowa lub rozbudowa zakładu produkcyjnego/usługowego) umożliwiające rozpoczęcie produkcji innowacyjnych produktów/świadczenie innowacyjnych usług. W większości programów wymogiem koniecznym jest, aby projekt dotyczył wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji (m.in. wydatki na zakup gruntu, prace budowlane, zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania).

Wysokość dofinansowania wydatków inwestycyjnych zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa