Dotacje dla dużych firm

W Perspektywie Finansowej 2014-2020 duzi przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dotacji na rozwój firmy, przy czym przede wszystkim w celu podejmowania lub rozwijania działalności badawczo-rozwojowej.

Wsparcie w obszarze innowacyjności dostępne jest dla dużych firm na następujące typy projektów:
  • projekty B+R,
  • budowa/rozbudowa Centrów B+R.
Głównym źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR). Środki na ww. rodzaje projektów dostępne są również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty B+R to projekty dotyczące opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług czy technologii. Projekty tego typu, w zależności od wymogów danego programu wsparcia, mogą być realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie, we współpracy z jednostkami naukowymi lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Pożądane jest podejmowanie współpracy dużych firm z sektorem naukowym lub firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. dyfuzja innowacji).

Dotacje dla firm przeznaczone są na pokrycie części kosztów realizacji projektu (m.in. koszty wynagrodzeń zespołu badawczego, koszty zużytych materiałów, odczynników, mediów, amortyzacji sprzętu, koszty zleconych usług badawczych, koszty zakupu części składowych prototypu). Dotacje dla dużych firm zależą od rodzaju prac B+R planowanych w projekcie:Rodzaj prac B+R/wielkość przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo duże
Badania przemysłowe 50%
Prace rozwojwe 25%

Powyższe limity wsparcia można powiększyć o 15 p.p., jeśli wnioskodawca zobowiąże się do szerokiego rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych.

Projekty B+R, aby uzyskać dofinansowanie muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z PO IR) lub Regionalną Inteligentną Specjalizację (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego).

Budowa / rozbudowa centrów badawczo-rozwojowych

Duże firmy mogą się również ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem lub rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw służącej prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji (m.in. wydatki na zakup gruntu, prace budowlane, zakup aparatury badawczej oraz oprogramowania).

Wysokość dofinansowania wydatków inwestycyjnych zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa