Nowe perspektywy finansowe na lata 2014-2020

CERT Sp. z o.o. pragnie wszystkich swych obecnych i przyszłych beneficjentów poinformować o szeregu korzyści, jakie nastąpią wraz z wdrożeniem nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Zbliżająca się nowa perspektywa programowa na lata 2014-2020 przyniesie wiele nowych możliwości dla przedsiębiorców, którzy oczekują wsparcia udzielonego z Funduszy Europejskich. Pojawią się nowe propozycje konkursowe i możliwości dofinansowań dla działalności gospodarczych.
Środki na lata 2007-2013 wynosiły 70 mld euro, zaś nowy budżet przeznaczony na lata 2014-2020 jest znacznie większy od poprzedniego okresu programowego i wynosi aż 140 mld euro przeznaczonych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje będą współfinansowane ze środków unijnych na poziomie 85 %. Ogółem w latach 2014-2020 do regionów trafi znacznie więcej pieniędzy niż obecnie. Województwa mają zarządzać łącznie pulą 39 % , jakie znajdą się w budżecie Polski na realizację polityki spójności. W latach 2007-2013 zarządzają 25% wszystkich środków, zatem widoczny jest znaczący wzrost środków finansowych. Zwiększenie budżetu niesie również wiele nowych planów wykorzystania zasobów finansowych. Nowe zasady wydawania unijnych pieniędzy mają pozwolić na możliwie największe wykorzystanie funduszy. Uproszczono niektóre procedury, związane z ubieganiem się o środki UE, a także wprowadzono większą elastyczność unijnego budżetu, która pozwoli na przesuwanie niewykorzystanych pieniędzy z roku na rok oraz między działami budżetu.

ZMIANY W PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki w ramach nowych Programów Operacyjnych:
 • INTELIGENTNY ROZWÓJ – Program będzie ukierunkowany na pobudzenie innowacyjności gospodarki. Np. Poprzez wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczych oraz zwiększenia nakładów na badania i rozwój w przedsiębiorstwach.
 • PROGRAM DLA POLSKI WSCHODNIEJ – Pomoc będzie przeznaczona na wdrażanie innowacji (przeprowadzanie prac B+R lub stworzenia/rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego) oraz wsparcie na tworzenie nowych firm.
 • PROGRAMY REGIONALNE – Będzie znacznie większa ilość środków na inwestycje oraz rozwój kadr przedsiębiorstw, a także pomogą w rozwoju tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji (sił napędowych gospodarki danego regionu).
Firmy będą miały możliwość realizacji projektów ze wsparciem programów unijnych także w następująch programach :
 • POLSKA CYFROWA – Przedsiębiorcy telekomunikacyjni dostaną środki na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci dostępowych do szybkiego Internetu, a także projekty e-administracji we współpracy z samorządami i administracją rządów.
 • WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ – Program stwarza możliwość podwyższenia możliwości kadr małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie na zakładanie własnej firmy, programy outplacementowe, wyższą jakość usług instytucji otoczenia biznesu.
 • INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – Wsparcie udzielane przedsiębiorcą w ramach tego programu będzie przeznaczone na gospodarkę odpadami, gospodarkę wodną, efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii.
W nowej perspektywie programowej znaczna część funduszy zaproponowano skierować na obszary szczególnie ważne z punktu widzenia ich rozwoju (OBASZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI) , są to:
 • Polska Wschodnia.
 • Miasta i województwa i ich obszary funkcjonalne (np. miasta i okoliczne gminy mogą tworzyć obszar funkcjonalny).
 • Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji.
 • Obszary w szczególności wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe.
 • Obszary przyrodnicze.
Polska jako główny cel stawia wzrost konkurencyjności gospodarki, a nadchodząca perspektywa programowa będzie dużą szansą na osiągnięcie tego założenia. W Polsce bardzo mało inwestuje się w innowację, ponieważ przedsiębiorstwa mają bardzo słabą bazę badawczo- rozwojową. W przyszłych programach unijnych znacznie więcej środków niż do tej pory będzie przeznaczonych na badania, rozwój, naukę i innowację, wszystkie te działania będą zmierzały w kierunku budowania i powiązania między nauką, a biznesem. Ponadto pojawiają się inne główne cele zakładane w nowej perspektywie programowej na lata 2014-2020, które stawiają za zadanie walkę z bezrobociem i ubóstwem oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Priorytetowymi założeniami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stały się inwestycje w dystrybucję, magazynowanie i przesyłki energii – elektrycznej jak i gazu. Ponadto Unijne pieniądze nadal będzie można przeznaczyć na inwestycje w sektorze kultury oraz mniejsze projekty w dziedzinie rekreacji i sportu, pod warunkiem, że przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

PLANOWANE ZMIANY NA LATA 2014-2020

 1. Planowany jest wzrost środków (z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zarządzanych na poziomie regionalnym. Będzie to ok. 60 % alokacji na te dwa fundusze ( nie licząc Mazowsza- z uwagi na inne zasady dotyczące tego województwa). To w ramach regionalnych programów operacyjnych będzie oferowane wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Znacznie szerszy wachlarz możliwości na zastosowanie instrumentów finansowych (np. pożyczki, poręczenia) zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców.
 3. Nastąpi wzrost wydatków na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną.
 4. Możliwe będzie wdrożenie dwufunduszowych Regionalnych Programów Operacyjnych, tj. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wsparcie typowo inwestycyjne) i Europejskiego Funduszu Społecznego (inwestycje miękkie np. szkolenia, środki na własną firmę). W perspektywie na lata 2007-2013 nie było takich programów. Środki z obu funduszy będą się wzajemnie uzupełniać i pozwolą na bardziej kompleksowe działania.
 5. Fundusze będą bardziej skoncentrowane tematycznie ( inwestycje w dziedziny ważne z punktu widzenia rozwoju kraju).
 6. Pojawią się nowe, niestosowane dotychczas instrumenty terytorialne np. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną.
 7. Zasadniczą zmiana jaka nastąpi w nowej perspektywie programowej na lata 2014-2020 jest to, że PODATEK VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowanym, co oznacza otrzymanie możliwości jego refundacji.
 8. Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85% (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80% dla Mazowsza.
Obecnie trwa szereg konsultacji nad szczegółowym rozdysponowaniem środków finansowych dla poszczególnych regionów oraz zasadami ich przydzielania. Więcej informacji na ten temat będzie dostępnych na początku roku 2014.