WFOŚiGW

Dziedziny finansowania

Fundusz udziela dofinansowania na:

 • zadania inwestycyjne z zakresu
  • gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód
  • gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi
  • ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji
  • ochrony przed hałasem
 • zadania nieinwestycyjne, m.in.
  • edukację ekologiczną
  • przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi
  • pielęgnacyjne pomników przyrody)
  • państwowy monitoring środowiska
  • wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
Podstawą rozpatrzenia zadania i przyznania dofinansowania jest każdorazowo złożenie wniosku. W przypadku zadań inwestycyjnych wniosek poprzedzony jest dodatkowo Kartą Informacyjną Zadania. Od podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Krakowie, Wnioskodawca ma 12 miesięcy na złożenie dokumentów do podpisania umowy dotacji/pożyczki. Podstawą wypłacenia środków nie mogą być dyspozycje płatnicze wystawione przed datą podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy finansowej (w uzasadnionych przypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na finansowanie dyspozycji płatniczych wystawionych do 60 dni przed tą datą). Rozliczenie zadania i przelanie środków na rachunek Beneficjenta następuje na podstawie przedłożonych do biura Wojewódzkiego Funduszu oryginałów (+ 2 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) faktur VAT/rachunków wraz z protokołami odbioru oraz sprawozdaniem z realizacji zadania. W terminach określonych w umowie Beneficjent przedkłada również wymagane dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zadania. W przypadku konieczności zmian w warunkach dofinansowania, wniosek o zmiany musi być złożony najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminów, których dotyczy zmiana.