Oferta Spółki w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji obejmuje:


CERT posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania dofinansowania ze środków zagranicznych w tym Unii Europejskiej oraz krajowych.Opracowano i zarządzano projektami między innym w ramach:

● Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

● Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

● Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,

● Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG,

● Programu Phare – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych,

● Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie województwa małopolskiego,

● Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

● Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

● Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

● Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.